UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLAVÍRŮ A PIANIN CAROD

Vážení zákazníci,

dovolte nám poděkovat za projevenou důvěru a zakoupení piana značky CAROD. Na následujících řádcích nabízíme několik rad, jak o Vaše nové piano správně pečovat, aby Vám i Vašim blízkým přinášelo radost a potěšení ze hry po dlouhá desetiletí a zároveň aby si Vaše nové piano co nejdéle udrželo svoji vysokou hodnotu. Přejeme Vám mnoho příjemných chvil u piana CAROD!

Popis piana

1) Pianino

2) Klavír (křídlo)

 

Transport a manipulace

Pro jakýkoliv transport a stěhování klavíru nebo pianina doporučujeme využít služeb profesionální stěhovací firmy, která zná principy stěhování pian a eliminuje tak riziko poškození nástroje a riziko úrazu osob. Pokud přesto potřebujete přestěhovat piano svépomocí, obraťte se na zástupce CAROD PIANO CZ, který Vám poradí s postupem přípravy klavíru nebo pianina zn. CAROD na stěhování a transport a zároveň poradí s postupem demontáže dílů, které je nutné z nástroje pro tyto účely odejmout. Pro potřeby drobné manipulace v rámci Vašeho bytu jsou piana CAROD standardně vybavena odolnými transportními kolečky.

Vzhledem k hmotnosti nástroje dbejte vždy při manipulaci s pianem zvýšené opatrnosti, abyste předešli poškození zdraví nebo majetku. Při přemisťování piana po bytě pomocí transportních koleček proto doporučujeme manipulaci nejméně dvěma dospělými osobami.


Umístění piana

Protože jsou klavíry a pianina CAROD vyrobena z tradičních materiálů (zejména masivní dřevo, plstě, ocel, mosaz a litina), doporučujeme dodržet následující léty prověřené zásady.

Pianino doporučujeme umístit k vnitřní příčce mezi pokoji kvůli lepší stabilitě teploty a vlhkosti. Pokud umístíte pianino k obvodové stěně domu, ponechte mezi touto stěnou a zádovou částí pianina minimálně 5 – 10 cm odstup pro lepší cirkulaci vzduchu a lepší odvod vlhkosti, která vystupuje z obvodového zdiva. Tento odstup od stěny zároveň napomáhá lepšímu šíření zvuku pianina do prostoru.

Zkontrolujte, že pianino stojí na rovném podkladu a nehoupe se. Pokud se pianino houpe, tak je nutné jej v příslušném rohu vypodložit a stabilizovat. Přestože je kostra pianina robustní a pevná, dlouhodobě nestejnoměrná podpora kostry může vést v kombinaci s nevhodnými klimatickými podmínkami v bytě k deformacím, zhoršené schopnosti držet ladění, pazvukům a znehodnocení nástroje. 

Klavír (křídlo) lze umístit libovolně v prostoru místnosti s přihlédnutím k níže uvedenému.

Optimální vlhkost vzduchu v interiéru, která vyhovuje jak pianům, tak i nábytku z masivního dřeva se pohybuje v rozmezí cca 40 – 60%. Při dlouhodobě nižší vlhkosti se dřevěné části piana postupně vysušují, tj. smršťují se, při dlouhodobě vyšší vlhkosti naopak absorbují vodu ze vzduchu a zvětšují svůj objem (bobtnají). Dlouhodobě nevhodné vlhkostní podmínky v bytě tak mohou vést ke snížení účinnosti, nebo v krajním případě k zablokování pohyblivých částí mechaniky klavíru (tj. kladívková mechanika a klávesnice). Dochází také k častějšímu rozlaďování nástroje a k postupnému uvolňování šroubových a lepených spojů. Pianům rovněž vyhovuje stabilní teplota vzduchu, která se pohybuje v rozmezí cca 18 – 23°C.

Klavír ani pianino proto neumisťujte do bezprostřední blízkosti topných těles, krbů a podobně. Během topné sezony doporučujeme umístit na topná tělesa odpařovače vody, které napomáhají k udržení optimální vlhkosti v bytě. V prostoru, který je vytápěn podlahovým topením a kde nelze piano umístit mimo zónu podlahových rozvodů, doporučujeme pod piano umístit koberec, který piano alespoň částečně izoluje od stoupajícího tepla. Doporučujeme také zachovat přiměřený odstup piana od oken pro omezení prudkých teplotních výkyvů, např. prudkého ochlazení vlivem větrání v zimních, nebo naopak rychlému zahřívání vlivem přímého slunečního záření v letních měsících.

Poznámka: Během několika prvních týdnů po nastěhování nového piana do Vašeho bytu může dojít k jeho rozladění. Jedná se o přirozený jev způsobený tím, jak se piano adaptuje na klimatické podmínky (tj. vlhkost a teplota) ve Vašem bytě. Případné přeladění piana doporučujeme nejdříve za 4 – 8 týdnů po jeho nastěhování, tj. po uplynutí této adaptační doby.   

 

Rozehrání piana

Přestože je Vaše nové piano od prodejce seřízené a naladěné, je třeba jej vzhledem jeho „syrovosti“ takzvaně rozehrát. Rozehráním piana dojde k usazení jeho zvuku a také k důkladnému zaběhnutí všech pohyblivých částí mechaniky. Rozehrání nástroje trvá cca 50 – 100 hodin hry, během kterých plst kladívek mírně změkne a počáteční ostřejší tón postupně zjemní a zakulatí se. Pokud přesto po tomto rozehrání nástroje zůstanou některé tóny ostřejší, požádejte svého klavírního technika o intonaci daných kladívek během pravidelné roční údržby.     

 

Pravidelná péče o klavír a pianino

Pravidelná péče o nový klavír či pianino CAROD představuje zejména:

Pravidelné ladění na standardní výšku A-440Hz a případnou regulaci nástroje odborným klavírním technikem / ladičem minimálně 1x ročně. Ve školním a komerčním prostředí může nástroj vyžadovat ladění častěji.  Po uplynutí záruční doby v domácích podmínkách doporučujeme nadále dodržovat roční periodicitu ladění, v závislosti na vlhkostních a teplotních podmínkách v bytě, způsobu užívání nástroje a tím ovlivněnou schopností piana držet ladění. Časové rozestupy mezi laděním nástroje delší, než 2 roky však nedoporučujeme.

• Čistění povrchových ploch nástroje od prachu a nečistot pomocí měkkých tkanin, nebo kvalitních prachovek.

• Pokud je třeba lakovaný povrch piana CAROD očistit od zaschlých nečistot, použijte speciální leštěnku na polyesterové klavírní laky. Nedoporučujeme použití běžných leštěnek na nábytek (zejména krémových) z důvodu obsahu jemných abraziv, která mohou na vysoce leštěném povrchu piana zanechat trvalé vlásečnicové škrábance.

• Povrch kláves (plast) čistěte dle potřeby měkkým hadříkem. V případě většího znečistění povrchu kláves hadřík mírně navlhčete ve slabé jarové vodě. Nepoužívejte čisticí přípravky a desinfekce na bázi alkoholu a lihu, které mohou narušit povrch kláves (mikropraskliny) a způsobit tak jeho postupnou degradaci. 

• Kování piana (mosazné, či chrom-niklové díly) nevyžaduje žádnou pravidelnou údržbu. Pokud je zapotřebí tyto díly časem vyleštit, je možné použít běžné přípravky na cídění kovů. Při potřísnění lakovaných částí piana cídidlem povrch ihned otřete a vysušte.

• Čistění vnitřních částí piana svěřte svému klavírnímu technikovi / ladiči, který tuto činnost odborně vykoná dle potřeby a v rámci pravidelného ladění a regulace nástroje. Předejdete tak nechtěnému poškození mechaniky nástroje.

 


Čeho se vyvarovat

 

• Víko kláves klavírů a pianin CAROD je standardně opatřeno hydraulickou brzdou. Víko nechte při zavírání padat volným pádem a neurychlujte jeho zavírání rukou. Zavírání víka silou výrazně zkracuje životnost hydraulického brzdícího mechanismu!

• Nenechávejte víko kláves ani vrchní víka piana otevřené, pokud piano delší dobu nepoužíváte. Omezíte tak zanášení vnitřních prostor nástroje prachem a nečistotami.

• Neumisťujte na piano květiny ve vázách, či květináčích a nepokládejte ani nápoje na lakované povrchy piana. Tekutiny z těchto nádob mohou i v malém množství způsobit škody na lakovaném povrchu nástroje, nebo jeho vnitřní mechanice.

• Doporučujeme neumisťovat dekorativní předměty na vrchní plochy piana. Mohou být zdrojem nežádoucích a rušivých pazvuků při hře. Zároveň mohou způsobit poškození povrchu piana.

• Neumisťujte na piano hořící svíčky (ani ve svícnech). Žár svíček, nebo horkého vosku může způsobit poškození povrchové úpravy piana.

 


Záruční podmínky

Záruční doba na nová piana CAROD činí 2 roky od data prodeje. Tato záruka se vztahuje na veškeré závady prokazatelně způsobené chybou montáže nebo vadou materiálu. Záruka je přenositelná i na případné další majitele nástroje v rámci záruční doby.

Záruka se nevztahuje na:

• Závady způsobené nesprávným používáním piana, nevhodnou manipulací, nebo nevhodným umístěním piana (tj. nestabilní klimatické prostředí).

• Ladění a regulaci mechaniky (do značné míry ovlivněno klimatickými podmínkami v bytě zákazníka)

• Poškození lakovaných povrchů piana vlivem nesprávné péče, nebo vlivem umisťování nevhodných předmětů na povrch piana.

• Ze záruky jsou zcela vyjmuty nástroje, které jsou provozovány ve venkovním prostředí.

Podmínkou pro uplatnění záručních podmínek je řádně vyplněný Servisní list s podpisem a razítkem odborného klavírního technika, a to za každý uplynulý rok záručního období s tolerancí max. třech měsíců.

Pokud u Vašeho piana dojde k jakékoliv závadě, u které si nejste jisti jejím původem a způsobem řešení, neváhejte se obrátit na autorizovaného dovozce CAROD PIANO CZ.

Náklady na pravidelné ladění a údržbu piana v rámci záručního období hradí vždy zákazník.